top of page

Literatura

Público·31 membros

Skender Kulenovic Ponornica Pdf 11


Ponornica skender kulenovic pdf. Yup I had this happen andcouldn t get help and not many can reproduce it. 42 Disk CleanupDownload. exe running on the computer Boot to safe mode, runhijackthis with all other windows closed, choose scan only, selectthese two and choose fix Expert PDF 7 Reader allows you to open PDFfiles in a variety of different ways. Using Option Master Pro youcan download thousands of options for analysis from Stricknet.Please do not use CODE tags for anything other than CODE - placemessages in a QUOTE. - samples are provided within the SDK cprogram files Easy Internet signup Common images warning. Beforeyou perform a reset, make sure to back up any important data savedon your phone.
Skender Kulenovic Ponornica Pdf 11=ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf


=ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf =ponornica-skender-kulenovic-pdf


''Ponornica'' kao roman obuhvata sva obiljeja romana linosti,socijalnog, jer opisuje odnos dvije klase i dvije vjere, donekle ipsiholokog romana, a najvei akcenat se stavlja na historijskiroman. Takoer je i ljubavni roman, porodini i roman toka svijesti.Kao novohistorijski roman koristi odreene historijske elemente dabi neto vie postigao i objasnio. Kroz njega se provlai tema raspadapatrijarhata i begovata i njegova sama kritika, usljed dolaskazapadnoevropske sile Austrougarske. Kulenovi govori obosanskohercegovakog kulturi i tradiciji kroz jedan prelazniperiod, koji u konzervativne bosanskohercegovake poorodice unosinemir koji im se duboko podvlai pod kou i stvara pometnju. Bitno jenaglasiti da u romanu nigdje nije uoeno idealiziranje begovskogsistema, niti nove kulture, likovi su jednostavno nemoni da djelujuna promjene te se njima preputaju, neki lake, neki tee.U romanu jezastupljena metatekstualnost te ima prstenastu strukturu (sjeanje usjeanju). O likovima se ne saznaje mnogo, osim iz Muhamedoveperspektive, pa su likovi graeni kroz njegovu perspektivu.Muhamed,pripovjeda, priu poinje sjeajui se na pismo koje je primio od roakeSenije, nakon ijeg je slanja proao dugi niz godina. To samo pismoje vjerovatno razlog likovog povratka u rodni kraj. Senija, roakakoja alje pismo, u pismu Muhameda izjednaava sa Bogom, govorei dasu joj oba daleko, a da su spas. Tim poistovjeivanjem se otkrivajedan svijet koji je odvojen od Boga, koji predstavlja nadu,ureenost i pravilno postupanje. Prikazano je jedno disfunkcionalnodrutvo, u kojem su mjerila postavljena od strane naroda, a samodrutvo je izokrenuto. Tokom raspusta se Muhamed vraa iz Kaira, gdjeje na studiranje otiao sluajui preporuku djeda i muftije. Prvobitnose u Kairo uputio da studira teologiju, ali je vremenom naputa iopredjeljuje se za arheologiju, zbog ega se stidi preddrugima.Ideja povratka, kao i kod Filipa Latinovia, simbolizirapokuaj rjeavanja nekih nedoumica, konkretno kod Muhameda je tonjegov odnos prema staroj i nadolazeoj kulturi. No povratkom ondoivljava neki raspad, optereenje, kao i kod Filipa, njemu sesvijet raspada na detalje i on sam se raspada u sebi. Preispitujesvoja stajalita, a stranac je u vlastitoj domovini i kulturi,prikazan indivudualnim nemonikom.Veoma bitno pitanje u ovom romanuje pitanje komunikacije; komunukacije porodice i komunikacije savanjskim svijetom. Interakcija na nivou porodice je usputna, priase neto samo da se ne bi utalo, nema konkretnih tema, a Muhamedzapravo i veinu deavanja saznaje preko Mehinice. Interakcija savanjskim svijetom je proeta konkretnim temama i razgovor ima svrhe.Najvie se razgovara o Bogu, religiji i umjetnosti.Na osnovu ovogavidimo da je prikazana jedna disfunkcionalna porodica, porodica ukojoj majka i otac ne mogu uspostaviti komunikaciju, ne znajukomunicirati, porodicu u kojoj je brat Murat jedini zdrav glas,glas razuma. Murat je zapravo taj koji izdrava porodicu ikoliko-toliko uva njenu disfunkcionalnu funkcionalnost. Unutarjednog makrokosmosa je prikazano nekoliko mikrokosmosa.U samompoetku romana, Kulenovi kao problem i pitanje iskazuje poloaj enaunutar partijarharog sistema, s im vode sukob. U jednom takvomsistemu je ena nesvjesno bie kojem je uloga ve samim tim to je enapredodreena, a to je da slui mukarcu, koje se tretira kao svetinja.Svako unutar porodice ima i prepoznaje vlastito mjesto, a ena, onaje imovina, neto to mukarac posjeduje i nad ime ima mo da rukovodi.Kroz partijarhat se proima jedna hijerarhija moi koja se nidolaskom nove kulture mnogo ne mijenja. enskim likovima se iskazujeda je njihova uloga u jednom takvom sistemu bila trpljenje svega tose nad njima nae, nemaju nikakav uticaj na odluke mukaraca, ne mogudoi do izraaja. One su samo pasivini posmatrai koji treba da sepodrede nad svime to im je reeno i odreeno samim tim to supripadnice enskog spola. Najzahtjevniji poloaj u ovom sistemu, ukojem je oeva figura iznad svih, ima majka, koja svoje mjesto uporodici odrava snoenjem najveeg tereta, dok je sama nemona da naita utie. Odlikuje se istom pokornou i podvrgava ulogama kojetradicija namee.ene svoju emancipaciju doivljavaju tek kada seodreknu svoje enstvenosti i poloaja i normi propisanih tradicijom.Takav je sluaj sa enskim likom nene, koja preuzimajui porodicu usvoje ruke, pria o poloaju i kulturi mukobanjastih ena. Ona jejedan voa, ne plai se nikoga, ima izgraen karakter i vlastitiidentitet. Jedina je koja daje pravno na odluivanje (pita Seniju zakoga eli poi) i slua, komunicira, uspostavlja komunikaciju, vidiljude onakvima kakvi jesu. Emancipira se tradicije i postajepriznata time to se bavi mukim poslom sa odreenom kolinom drskostii odreenom granicom tolerancija prema deavanjima. Ona je u romanujedini stabilni i nezavisni enski lik.Uporedo njoj, Senija, njenausvojena ki, ne uspijeva na efikasan nain da se emancipira. Tanjena ''emancipacija'' je predstavljena opim ludilom i nestabilnimpsihikim stanjem prouzrokovanim svim tim deavanjima. Ona udaranenu, kida svetu knjigu muslimana, Kur'an, prema kojoj se ipostavlja i odrava ''funkcionalnost'' zajednice. Kidanjem cvijea izneninog dvorita se ona odvaja od nametnute uloge koju joj je drutvodonijelo. Takoer je kod nje problematizirana seksualnost i izborseksualno se samozadovoljava svijeom, to je u drutvuneprihvatljivo, a ona na to gleda kao na slobodu. Ona je prva kojaimenuje da je svijet bez Boga, svjesna je pogrene postavljenostidrutva, odnosa i tradicije, i u takvom jednom svijetu ne moefunkcionirati, te zato rezultira psihikom nestabilnou.Kroz likVepra dolazi do izraz ona seksualnost upuena ka enama i njihovompoloaju. Stari djed je na ene gledao kao na izvor seksualnogzadovoljstva, te je on predstavnik takvih mukaraca u jednom takvomsistemu u kom je mukarac iznad svega.Zorka, lik sa kojim Muhamedima seksualni odnos i koji njegovo dijete nosi, je pripadnicakmetovskog poloaja, a takoer pripadnica druge vjere. To Muhameduposebno i ne predstavlja problem, budui da je odravao vezu saFrancuskinjom Elizom. Ona je tjelesna i putena, odgovara nagonski.Zorka je taj lik koji je odavno emancipiran i osoboen predrasuda,vjerovatno zbog toga to pripada drugoj vjeri i njhove tradicije sudrukije te se nje to dosta i ne tie. Poredei nju sa drugim enskimlikovima, ona je osloboena i stabilna, samostalna, kakve bi enepostajale valom zapadnoevropske kulture. Nakon to ona zatrudni, ine brine se oko toga onoliko koliko sam Muhamed, koji premilja oposljedicama koje bi na njega mogle imati neki uticaj. U romanudolazi do sukoba 2 struje, 2 svjetonazora, ali takoer i do sukobageneracija, iskazane sukobom oca i sinova. Otac je taj kojipredstavlja izvor sukoba, motiviranog obrazovanjem i mjestom ukojem se njegovi sinovu obrazuju, a i ono za ta se oni obrazuju.Jedan sin mu je odbjegli slikar, a odbjegao je u nemuslimanskuzemlju, to ocu zadaje brige. Pored toga to se opredijelio zaslikarstvo, i to u nemuslimanskoj zemlji, njemu brigu predstavlja ito da e se njegov sin oeniti pripadnicom nemuslimanskog naroda.Zalagao se za strogo tradicionalno i muslimansko, a njegov odnosprema obrazovanju i nadolazeoj kulturi je bio poniavajui. Poredsvega ovoga, otac je linost iji je autoritet ruen, on je djed, otaci brat, uvar je neeg davno izgubljenog i pokuava da to oivi.Pokuava da odri taj begovski sistem, jer nije spreman na ono tonovo vrijeme donosi. Prelamajua je linost u svom ovom rasulu, dostaemocionalan, a pun bijesa, on pokuava do da zadri u sebe to boljemogue.Glavni moralni i kulturni likovi u ovom romanu su djed imuftija. Oni postavljaju odreene standarde, standarne koji ni odstrane njih nisu potovani. Muftija zapravo predstavlja jedandvostruki moral koji pokuava prekriti. Kri vlastito pravilo, opijase. Jedini koji na to reaguje je Vepar, koji se ali na njegov raun.Vepar i Muftija se mogu smatrati refleksijom jedan drugog, samo tojedan se ne stidi svog pravog lica, Vepar, a muftija to pokuavaprikriti. Prikazana je naruenost kompletnog sistema i likovi kojitreba da budu moralni uzori su to dok su prikazani iroj javnosti, askrivaju se iza svoje pozicije, dok Vepar kroz itav roman ostajeonakav kakav jeste, otvoreno pria o svojim naelima i miljenjima.Nije teko zakljuiti da e sistem, u kojem je glavni moralni ikulturni lik iskrivljen, biti disfunkcionalan.Vlah je termin kojise proima kroz roman i nekoliko puta se pojavljuje, a oznaavapogrdan naziv za nepripadnike muslimanske vjere. Pomou ovog terminase kritikuju meukulturalni i meuvjerski, meuetniki odnosi unutarBiH, te se istie prevlast begovske klase nad kmetovima.Muhamed jelinost na raskru, linost dileme, te je njegova sama linostkaraterizirana tim dilemama, koje su posljedice njegovog pasivnogdjelovanja. On, znai, pasivno djeluje, a ono je iskazano reenicomiz Senijinog pisma, ''Eto ih tamo, neka rade ta hoe'', koja seprovlai kroz roman i karakterizira Muhamedov odnos prema svijetuoko sebe. Velikim dijelom jo uvijek ivi u prolosti i djetinjstvu, ito svjesno. Sve uspomene i dogaaji kojih se on sjea povratkom urodnu Bosnu oslikavaju njegovu linost i nemo. Sav je satkan odmisli. Pored te svoje nemoi, on sve to vidi detaljno kritikuje iposmatra svaki detalj koji se u njemu raspada. To to se opredijelioza arheologa moemo shvatiti kao njegovu odlunost da svoju linostdetaljno istrai i analizira, to je, pretpostavljeno, jedan odmotiva njegovog povratka. Njegova je linost uveliko, kao i kodFilipa Latinovia, proeta onim erotskim, seksualnim, emu se onpredaje te kasnije preispituje svoje postupke i sagleda njihoverezultate i posljedice. Nikad se javno ne protivi svjetonazorimasredine, ali je prevaziao na neki nain, u njemu se javlja graanskasvijest. U neku je ruku stranac, osjea da ne pripada tomsistemu.Tahirbeg, ugledni filozof kojeg cijene i Muhamedov otac iMuftija, je razliit od Muhameda, ali ne i njegova potpunasuprotnost. On nekim dijelom predstavlja Muhameda, neki dio njegovelinosti, predstavlja onaj put kojim Muhamed eli krenuti, ali nijeodvaan u tome. Tahirbegova linost se iskazuje u dva plana; kaointelektualna, prikazana njim kao filozofom, i emocionalna,prikazanja njegovom ljubavlju prema Memnuni. I on je linost udilemi, on je linost koja ne eli da se oslobodi uticaja islamskezajednice, ali eli da je promijeni. Ono to Muhamed osjea, Tahirbegbez problema i straha iznosi, to se najvie odnosi na Boga ipartijarharni nain ivota. Proglaavajui religiju za mit, to radiTahir beg, begovat u romanu se uruava. Muhamed se esto ugledaugledanje na njega, a takoer se i zapita kako bi reagovao na nekesituacije i ta bi rekao na neke stvari, to je nekim dijelom dokazda je Tahirbeg dio linosti Muhameda.Naziv romana ponornica, ponorsavjesti koji uzmie pred bilo kakvih problemom i skriva se od njih,begovska klasa koja probada zbog promjena. Ponornica iz ponorasvijesti se rekonstruira nestali svijet i njegov identitet. 350c69d7ab


https://soundcloud.com/placocmmersa/where-can-i-download-unreal-engine-5-link

Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
Página do Grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page